Acasa


free software


Cererea de propunere 82,DMI 5.1 Integrare pe piata muncii, Informare, consiliere,orientare si formare profesionala pentru egalitatea de sanse, INCOFOP(1400 persoane vor beneficia de masurile mai sus mentionate in vederea reintegrarii), ID- 55544
Ţara de intervenţie şi linia bugetară: ROMANIA
Suma: 7.560.480 RON
Anul obtinerii: 2010

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară: 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”.

Domeniul major de intervenţie: 5.1. „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Titlul proiectului: Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitatea de sanse – “INCOFOP”

Contractul de finanţare POSDRU/82/5.1/S/55544.

Proiect co-finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se implementează în judetele Dolj, Harghita si Caraş-Severin pe o perioadă de 24 de luni incepand cu 01.09.2010.

Grupul ţintă:

Someri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri, inclusiv femei.
Proiectul va pune accent pe respectarea tuturor principiilor egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi combaterii discriminării.

Obiectivul general:

Reducerea somajului în unele zone din ţară unde au avut loc disponibilizări mari, iar rata somajului a fost depăşită cu cel mult 2 procente faţă de rata medie pe ţară prin acţiuni preventive şi corective, reducerea somajului de lunga durată prin promovarea de acţiuni integrate precum acţiuni de informare şi consiliere profesională, orientare profesională, formare profesională şi plasare. Realizarea unui grad cât mai mare de ocupare prin atragerea şi mentinerea grupului ţintă pe piaţa muncii îmbunătăţind capacitatea lui de ocupare. Creşterea calităţii şi eficienţei formării profesionale furnizate.

Obiective specifice:

  • elaborarea şi implementarea unor metode inovatoare în vederea ocupării grupului ţintă;
  • o mai buna corelare între aptitudinile individuale,educaţie şi potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii;
  • îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a somerilor de lungă durată;
  • creşterea gradului de calificare a persoanelor cu nivel scăzut de pregătire şi cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii;
  • recalificarea grupului ţintă pentru a corespunde cerinţelor impuse de situaţia socio-economică;
  • stimularea participării la formare profesională cu reprezentare echilibrată în funcţie de mediul de provenienţă, nivelul de studii şi vârstă;
  • flexibilizarea accesului la serviciile de informare,consiliere şi orientarea carierei, furnizarea de informaţii în cadrul consilierii personalizate şi a aspectelor cu privire la egalitatea de şanse, de gen şi respectarea diversităţii;
  • contribuirea la creşterea gradului de participare la serviciile de consiliere si formare profesională de la 2% la minim 7% din populaţia activă, respectiv între 25-64 de ani.

Proiectul oferă serviciilor de informare, consiliere profesională, individuală sau în grup, orientare profesională pentru 1400 şomeri de lungă durată, formarea profesională, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţii muncii prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor la un numar de 392 de persoane consiliate.


Comments are closed.